Download dit E-book gratis!
Direct Toegang
X
Download dit E-book gratis!
50% Complete
E-book met 38 gezonde recepten en ontdek hoe je gezonder leert leven!

Page content

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 begripsbepaling:

 1.  De gebruiker: Training, Lifestyle en Voeding (hierna te noemen: TLV): Training, lifestyle en voeding V.O.F, gevestigd te Haarlem, Vondelweg 500, 2026 BH, KvK nummer: 57364605.
 2. De cliënt: de persoon die zich per overeenkomst met TLV verbindt ten doel gebruik te maken van de diensten van TLV.
 3. De overeenkomst: de overeenkomst tussen TLV en de cliënt.
 4. Partijen: TLV en cliënt.
 5. Online begeleiding: persoonlijke begeleiding verzorgd door de adviseurs en diens werknemers binnen TLV, alsmede door TLV ingeschakelde derden.
 6. Gedeelde Informatie: informatie die aan de cliënt beschikbaar wordt gesteld door TLV en de informatie die de cliënt deelt met TLV.

Artikel 2 Toepasselijkheid:

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen TLV en (mogelijke) cliënten.
 2. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Cliënten of derden wordt door TLV uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijkingen van deze Voorwaarden of een Overeenkomst kunnen slechts schriftelijk geschieden door de daartoe bevoegde personen en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
 4. Indien de Gebruiker geen strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Totstandkoming en duur van de overeenkomst:

 1. De overeenkomst tussen TLV en de cliënt zal tot stand komen wanneer de cliënt op de knop ‘bestelling afronden en betalen’ klikt.
 2. De cliënt heeft het recht de overeenkomst binnen, de wettelijk voorgeschreven zeven werkdagen, na afsluiten van de overeenkomst te ontbinden. Na deze zeven werkdagen is de overeenkomst niet meer opzegbaar.
 3.  De overeenkomst heeft een duur van zes (6) aaneengesloten maanden. De overeenkomst eindigt automatisch na het verstrijken van deze termijn.

Artikel 4 Verplichtingen TLV bij uitvoering van de overeenkomst:

 1.  Op TLV rust de verplichting tot het, gelet op het doel, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de overeenkomt. De inhoud en het aantal deelnemers worden bepaald door Bram Crans en Melvin Schol. TLV voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat TLV niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 5 Verplichtingen van de cliënt:

 1. De cliënt is verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen alvorens te beginnen met de diensten die worden aangeboden door TLV.
 2. De cliënt vult alvorens het ontvangen van online begeleiding een intakeformulier in. Een Intakeformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend te worden afgegeven of toegezonden. Dit intakeformulier wordt gebruikt als grondslag voor de persoonlijke begeleiding. Naar aanleiding van de inhoud van het intakeformulier kan een opdrachtgever, voor deelname aan de diensten van TLV, of aan andere activiteiten, zonder opgaaf van reden worden geweigerd.
 3. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres of bank gegevens) dienen direct, schriftelijk, aan de in de overeenkomst vermelde club, te worden doorgegeven.
 4. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer het Bedrijf kosten dient te maken om de nieuwe (persoons) gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht -aan het Lid.
 5. Eventuele wachtwoorden dienen zorgvuldig bewaard te worden en mogen niet met derden worden gedeeld.
 6. De cliënt mag derden geen toegang verschaffen tot TLV via haar eigen registratie. Bij overtreding is de cliënt volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.
 7. De cliënt is volledig aansprakelijk voor alle schade bij TLV en derden, ten gevolge van de door De Klant Gedeelde Informatie.

Artikel 6 Betaling:

 1. Op de diensten van TLV is het BTW 21%-tarief van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW en dienen te worden betaald in euro’s. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is TLV gerechtigd de prijzen te verhogen. TLV zal hierover de klant tijdig – in ieder geval 2 weken van te voren – schriftelijk informeren. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.
 2. De betalingstermijn bedraagt veertien dagen na factuurdatum. Indien de factuur niet tijdig wordt voldaan, is de cliënt na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en derhalve over het factuurbedrag de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW verschuldigd.
 3. De cliënt zal het gehele bedrag in één keer overmaken naar rekeningnummer NL96 INGB 0008 8969 75 t.n.v. Training, Lifestyle en Voeding of bij de 6 maanden begeleiding het bedrag in 6 termijnen betalen. De eerste betaling zal via IDEAL over worden gemaakt en de overige vijf termijnen zullen via automatisch incasso gebeuren. Vanaf het moment dat de cliënt begint met het programma (7 dagen na de eerste betaling), zal na elke maand het nieuwe termijn vooraf afgeschreven worden van de rekening die client bij inschrijving heeft opgegeven.

Artikel 7 Ontbinding overeenkomst:

 1. De overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar. De overeenkomst is geëindigd na het verstrijken van de onder art. 3, lid 3 vermelde termijn danwel een langere vooraf tussen partijen overeengekomen termijn.
 2. Een blessure die de cliënt oploopt ten tijden van de overeenkomt, is geen geldige grond voor het ontbinden van de overeenkomst. TLV is bevoegd hier een uitzondering op te maken indien de feiten en omstandigheden, in samenhang met de redelijkheid en billijkheid, hier om vragen. Dit wordt per geval bekeken. TLV mag ter beoordeling hiervan, de cliënt vragen om officiële medische verklaringen.
 3. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel na het sluiten van de overeenkomst de Gebruiker na ter kennis gekomen omstandigheden goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 8 aansprakelijkheid:

 1. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het online begeleiding en bijkomstige diensten, die deel uitmaken van het TLV programma, is geheel voor eigen risico van de cliënt.
 2. TLV is niet aansprakelijk voor schade van de cliënt die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de website van TLV. Dit geldt tevens voor schade die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de diensten van TLV. Ook is TLV niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die de cliënt heeft verstrekt. TLV is daarnaast niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op de juiste wijze opvolgen van adviezen van TLV, hieronder vallen ook de medewerkers alsmede de directie.
 3. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van TLV beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van TLV. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekering van TLV geen uitkering doet is de aansprakelijkheid van TLV beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door TLV aan de Klant in rekening is gebracht.

Artikel 9 Persoonsgegevens:

 1. TLV kan persoonsgegevens van de cliënt, welke door de cliënt aan TLV ter beschikking zijn gesteld, verwerken ten behoeve van de dienstverlening of in het kader van het voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden voor administratieve doeleinden.

Artikel 10 Intellectueel eigendom:

 1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de cliënt dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud op de website producteneigendom zijn van TLV en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
 2. TLV verleent aan de cliënt een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (door TLV) recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.
 3. Het is de cliënt uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud die alleen voor cliënt door TLV is opgesteld te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen TLV.

Artikel 11 Dienstwijziging:

 1. TLV behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van de diensten van TLV, te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of altijd. Hierover zal altijd naar de cliënt gecommuniceerd worden.
 2. Dit houdt tevens in dat een deel of het geheel van je Gedeelde Informatie niet langer toegankelijk kan zijn of verloren kan gaan.
 3. In geval van een wijziging van de diensten, om welke reden dan ook, heeft de cliënt slechts recht op retournering van reeds (vooruit)betaalde bedragen aan TLV, die zien op de te wijzigen diensten. Al ontvangen en betaalde diensten worden dus niet geretourneerd.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen:

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven.
 2. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.